ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR VERHUUR STALLINGSRUIMTE

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Roluda International b.v.b.a., onder meer handelende onder de naam Oldtimerparking.be, met zetel te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22, zaakdoende te 3630 Maasmechelen, Leemkuilstraat 9, unit 11, KBO nr. BE0507.606.641, hierna te vernoemen “verhuurder” en de klant hierna te noemen “huurder”, die middels door een getekende huurovereenkomst een contractuele verplichting aangaat voor de huur van stallingsruimte, hierna te noemen “het gehuurde”.

1. Betaling

 

1.1. Ter beschikkingstelling en ingebruikname van de stallingsruimte gebeurt pas na betaling van de waarborg en de eerste huurtermijn.  

1.2.  Bij het aangaan van de overeenkomst, wordt een borg aangerekend gelijk aan twee maanden huur. Deze som wordt uiterlijk betaald samen met de eerste huur. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt na goedgevonden inspectie van het gehuurde goed de borg teruggestort op de rekening van de huurder.

1.3.  Verder dient de huur betaald te worden middels automatische bankdomiciliering.  Indien de automatische bankafschrijving wordt gestorneerd ontvangt de huurder een herinnering welke onmiddellijk dient te worden voldaan. Wanneer de bruto-huur niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand, tot datum van de effectieve en integrale betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van €50. Bij niet-tijdige betaling zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

1.4. Bij nalatige betaling wordt na 30 dagen na het verstrijken van de oorspronkelijke betaaldatum de toegang tot het pand en het gehuurde geblokkeerd, totdat de huurder het verschuldigde bedrag integraal heeft betaald. Wanneer dit niet gebeurt, is de verhuurder gemachtigd de goederen elders op te slaan. Alle kosten die hierbij gemaakt worden, zoals oa. vervoers- en stallingskosten, zullen ten laste gelegd worden van de huurder.

 

 

2. Huurprijs

De verhuurder is gemachtigd de huurprijs jaarlijks eenmaal te verhogen. De huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Na schriftelijke melding zal de verhoging automatisch en van rechtswege ingaan.

3. Gebruik

3.1.  De gehuurde ruimte is uitsluitend bedoeld voor opslag of stalling van voertuigen.

3.2.  De huurder gedraagt zich als een goed huisvader en zorgt dat er geen overlast wordt veroorzaakt door eigen gedrag of derden in zowel het gehuurde goed, als de rest van het complex. Hieronder valt ook geluids- en geuroverlast.

 

3.3.  Het is de huurder niet toegestaan de volgende goederen in het gehuurde goed op te slaan:

    - goederen met explosie/ontploffingsgevaar
    - giftige stoffen
    - milieugevaarlijke goederen
    - gevaarlijke producten die dodelijk kunnen zijn
    - levende wezens
    - bederfelijke goederen
    - verboden goederen
    - goederen in strijd met strafrechtelijke wetsbepalingen

Deze opsomming is niet limitatief, noch exhaustief.

Het is de huurder bovendien uitsluitend toegestaan deugdelijke acculaders te gebruikers. De verhuurder heeft het recht niet deugdelijke accu laders te verwijderen, in ieder geval af te koppelen van het stroomnet.

 

3.4.  Indien de huurder het gehuurde voor een ander gebruik bezigt dan waarvoor het bestemd is, of voor een gebruik waaruit enig nadeel kan ontstaan voor de verhuurder, heeft deze het onherroepelijk recht de stallingsovereenkomst met onmiddellijk ingang van rechtswege te ontbinden. De huurder heeft dan geen recht op (schade)vergoeding en alle huurgelden blijven verworven.

4. Aansprakelijkheid en verzekering

4.1.  De huurder blijft zelf te allen tijde, voorbehoudsloos en onherroepelijk verantwoordelijk en  aansprakelijk voor de goederen die in het gehuurde goed worden gestald. Dit zowel naar de verhuurder toe alsook de overige huurders/gebruikers in het gebouw. De huurder zal de verhuurder hiervoor te allen tijde, voorbehoudsloos en onherroepelijk integraal vrijwaren. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van de verhuurder.

Op de verhuurder rust een inspanningsverbintenis. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een huurder.

4.2. De huurder is verplicht zijn verzekering in te lichten dat zijn eigendom bij oldtimerparking.be gestald wordt.

 

4.3.  Het gestalde object dient naar behoren verzekerd te zijn. De huurder is verplicht zijn gestald object tegen brand en andere schade, van welke aard en oorzaak ook, te verzekeren, waaronder begrepen de tot zijn uitrusting behorende daaraan of daarop gemonteerde onderdelen, alsmede de inventarisstukken. De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan door een van buiten komend onheil, door brand, stormschade, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwilligheid, door diefstal en vermissing.

Gedurende de volledige termijn van de huurovereenkomst zal de huurder zijn burgerlijke aansprakelijkheid moeten laten verzekeren met betrekking tot brand of elk ander schadegeval veroorzaakt door zijn gestalde object en aan de andere gestalde objecten en het gebouw.

De huurder is elk jaar opnieuw verplicht een bewijs te leveren dat zijn gestalde object verzekerd is.

Eigendommen die op verzoek van de huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar op risico van de huurder.

 

 

5. Onderhuur en overdracht van huur

5.1.  Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde ruimte al dan niet volledig onder te verhuren aan derden, of deze op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

 

5.2.  Overdracht van huur is eveneens verboden.  

 

 

6. Einde overeenkomst

 

6.1. De opzegtermijn voor het gehuurde object voor de telkens lopende termijn bedraagt voor huurder en verhuurder één maand. De opzeg dient schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail te gebeuren; Deze opzeg is voor de huurder alleen rechtsgeldig wanneer de huurder hiervan schriftelijk of per e-mail bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen.

 

 

7. Beëindiging

Bij beëindiging wordt het gehuurde goed samen door de huurder en de verhuurder geïnspecteerd. De huurder dient het gehuurde goed onbeschadigd en schoongemaakt op te leveren. Alle schade zal de huurder aangerekend worden met een minimum van de betaalde huurwaarborg van twee maanden huur.

 

 

8. Klachten

Iedere reclamatie of protest inzake de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden binnen de 48 uur. Reclamatie of protest geuit na deze termijn wordt als nietig beschouwd.

 

 

9. Geschillen

9.1.  In geval van betwisting is het Vredegerecht kanton Maasmechelen bevoegd.

9.2. In geval van betwisting is enkel het Belgische recht alsook de Nederlandstalige rechtspleging van toepassing.